P I K E   8 5
- en af Danmarks førende geddeforeninger

Kinetic

 

BrugerId
Kodeord

Kontakt Os

Medlemmer

Vedtægter

Pike 85 vedtægter
- Pike85 Geddeklub af maj 1985 - hjemsted Esrum Sø -

§ 1 - Foreningens vigtigste formål er

Stk. 1 - ved venskabeligt samvær, at nyde fiskeriets glæder.

Stk. 2 - at bestræber sig på at udvikle nye og bedre fiskemetoder.

Stk. 3 - at anskaffe faciliteter til formålet.

Stk. 4 - at afprøve nyt grej.

Stk. 5 - at dyrke lystfiskeri i fersk- og saltvand.

Stk. 6 - at finde nye fiskepladser.

Stk. 7 - at holde sig ajour med udviklingen inden for lystfiskeriet.

§ 2 - Ind og udmeldelser.

Stk. 1 - Medlemmer kan kun optages når dette vedtages på generalforsamlingen. Nye medlemmer er omfattet af en 1 års prøveperiode.

Proceduren for optagelse af nye medlemmer er følgende:

·         Forslag om optagelse af nyt medlem sendes til formanden senest 14 dage forud for generalforsamlingen i år 1.

·         Formanden sender forslaget ud til alle medlemmer til orientering senest 1 uge inden generalforsamlingen.

·         Medlemmer kan allerede inden generalforsamlingen vælge at bruge deres vetoret, således at forslaget forkastes.

·         Såfremt der ikke er nedlagt veto, drøftes forslaget på generalforsamlingen, og såfremt der er enighed om at medlemmet skal optages, bliver medlemmet prøvemedlem i 1 år.

·         På generalforsamlingen i år 2 er der endelig afstemning om optagelse af det nye medlem.

Stk. 2 - Medlemmer kan kun ekskluderes når dette vedtages på generalforsamlingen.

Stk. 3 Nye medlemmer kan ikke optages i perioden 2004 – 2006.

Stk. 4 Der må max. være 22 medlemmer i Pike 85.

§ 3 - Bestyrelsen og revisorer.

Stk. 1. Foreningen ledes af formanden - 100 %

Stk. 2. Formanden og kasseren vælges for 1 år af gangen på generalforsamlingen.

Stk. 3. Et antal hjælpere til formanden vælges på generalforsamlingen.

Stk. 4. De resterende medlemmer er revisorer.

§ 4 - Kontingent

Stk. 1 - fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 - opkræves i 1 gang årligt.

Stk. 3 - dækker eller er tilskud til diverse fisketure eller fester

§ 5 - Krav/forpligtigelser

Stk. 1 - Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2 - Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3 - Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 6 - Generalforsamling

Stk. 1 - Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i forbindelse med weekend turen i maj eller oktober måned. Det er ikke nødvendig at indkalde til generalforsamling, dog skal dagsorden sendes ud eller slås op inden generalforsamlingen.

Stk. 2 - Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt (e-mail er acceptabelt) og være formanden i hænde senest 14 dage før  generalforsamlingen.

Først muligt at fremsætte forslag om nye medlemmer fra generalforsamling 2006.

1 års prøveperiode for optagelse af nye medlemmer.

Max. 20 medlemmer

Stk. 3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved enighed. dvs. at ingen direkte modsætter sig og stemmer imod. Dog afgøres eksklusion, opløsning og ændring af vedtægter ved afstemning, hvor det kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages.

Stk. 5 - dagsorden for generalforsamling:

Stk. 5.1 - Valg af dirigent

Stk. 5.2 - Aflæggelse af beretning

Stk. 5.3 - Forelæggelse af regnskab

Stk. 5.4 - Behandling af forslag

Stk. 5.5 - Fastsættelse af kontingent

Stk. 5.6 - Valg af: a. Formand, b. Kasserer, c. Hjælpere

Stk. 5.7 - Overrækkelse af pokal

Stk. 5.8 - Eventuelt

§ 7 - Ekstra ordinær generalforsamling

Stk. 1. - Når mindst ½ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at formanden har modtaget krav herom.

§ 8 - Tegnes

Stk. 1 - Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån af alle medlemmer.


§ 9 - Regnskab

Stk. 1 - Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2 - Udtræk fra giro kan kun ske med kassererens underskrift og formandens samtykke.

§ 10 - Ophør

Stk. 1 - Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Og dette kun når 2/3 af de fremmødte deltagere stemmer for.

Stk. 2 - Opløses foreningen kan ingen medlemmer gøre krav på foreningens midler og ejendele eller dele heraf. Alle midler og ejendele tilfalder Lystfiskeriforenings station ved Esrum Sø.

Senest opdateret 29.12.2010

   

Startside
Klubben
Nyheder
Fangster
Links